Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

Sarmatia No.4 – nowa edycja konkursu

plakat-sarmatia-kl-no-4 Konkurs Sarmatia Karola Levittoux liczy sobie już kilka ładnych lat. Od początku istnienia jego celem była popularyzacja dziedzictwa wielonarodowej Rzeczpospolitej oraz rozbudzenie zainteresowania tematyką Kresów Wschodnich.

Przystępując do konkursu, uczestnicy mają do dyspozycji wiele form ekspresji. Bogata paleta środków wyrazu daje nie tylko szerokie możliwości prezentacji swych talentów, ale pozwala także stworzyć ciekawy artefakt, który przybliża życie w bogatym świecie przeszłości –świecie na którego barkach dzisiaj stoimy. Świecie naukowców i przemysłowców, ale też artystów czy rycerzy.

Efektem końcowym konkursu jest prawdziwe wejście młodych ludzi w świat kultury: podjęcie dialogu ze światem przeszłym i teraźniejszym poprzez prezentację własnego, unikalnego stanowiska. W taki sposób rodziły się niezwykle interesujące prace: owiana motywami eschatologicznymi i teoretycznoliterackimi, wielokontekstowa narracja inspirowana twórczością Zbigniewa Herberta, czy też znakomity dokument młodych krakowskich reportażystek o katedrze ormiańskiej we Lwowie.

Chcielibyśmy kontynuować naszą inicjatywę, angażować najzdolniejszą i najbardziej twórczą młodzież oraz  inspirować ją bogatym dziedzictwem wieloetnicznej Rzeczpospolitej. Dlatego też ruszamy z Sarmatią No.4. A czyż może być lepszy czas niż „najpiękniejsza z pór roku, zadumana pogodną zadumą zrozumienia i ciszy” –jakby to ujął Tadeusz Dołęga-Mostowicz?

Regulamin

IVedycji konkursu „Sarmatiaim. Karola Levittoux

 

Temat: Wilno –piękno, prestiż, Polska

 

I. Cele konkursu:

Popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa, historii i kultury Rzeczpospolitej oraz rozbudzenie zainteresowania tematyką Kresów.

 

 II Organizator konkursu:

Biuro Poselskie Andrzeja Jaworskiego, ul. Kościuszki 12, 81-704 Sopot (miejsce nadsyłania prac), email: aniawirska@wp.pl;

Project Manager: Marek Zambrzycki: sarmatia@strony.pl

 

III. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z kraju, a także polscy uczniowie w wieku 15-19 lat z Kresów i zagranicy.

 

IV. Przedmiot i tematyka konkursu:

Każdy uczestnik powinien wybrać jeden temat oraz zdecydować jaką formą (przy pomocy jakiego środka) go zaprezentuje. Do wyboru ma dwa tematy oraz pięć form ekspresji, które uszeregowane są według dwóch kategorii: „słowo” i „obraz”.

 1.Tematy do wyboru

1. Przedstaw osiągnięcia i losy Polaka-Wilniuka zasłużonego na polu kultury, nauki lub przemysłu. Jakie jego cechy uważasz za godne naśladowania? Kim byłby on dzisiaj, gdyby miał dopiero 18 lat?

2. Przestrzeń polskości. Zaprezentuj miejsce (uczelnia, zabytek, park, fabryka, kapliczka, itd.) i związane z nim osoby. Które miejsce w Wilnie warte jest szczególnej uwagi?

2. Forma (środki) prezentacji tematu (do wyboru):
a) SŁOWO (esej, opowiadanie lub utwór poetycki)
b) OBRAZ (rysunek, film, fotoreportaż)

3.Wymagania minimalne

Organizatorzy dają dużą swobodę w podejściu do tematu. Prace powinny jednak spełniać pewne minimalne wymogi. Cytaty –jeżeli są wykorzystywane- muszą być opatrzone przypisem (autor, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, numer strony).  Wykorzystując reprodukcje (obrazów, map, zdjęć, etc.) należy podać autora (o ile jest wiadomy) oraz źródło z którego korzystano. Nie wolno zgłaszać  prac wysłanych na inne konkursy lub tych, które były wcześniej publikowane.

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do poszczególnych środków prezentacji tematu są następujące:

3.1. Rysunek

Praca nie musi być „historyczną fotografią”, równie dobrze może stanowić  zamkniętą „całość dziejową”, ze swobodnie dobranymi rekwizytami, osobami, zjawiskami i detalami, tak, aby dzieło tworzyło specyficzny, niepowtarzalny, i jeżeli jest taka potrzeba artystycznego wyrazu –ahistoryczny, dyskurs historyczny.

3.2 Esej lub opowiadanie

Wymagania techniczne: tekst musi liczyć od 3 do 6 stron, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1, 5; format doc. lub PDF.

3.3 Film

Powinien zostać nagrany oraz dostarczony na płycie CD lub DVD. Powinien trwać od 6 do maksymalnie 60 minut.

3.4 Utwór poetycki

Wymagania techniczne: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; format doc. lub PDF. Autor może złożyć maksymalnie 3 wiersze. Każdy będzie traktowany jako oddzielna praca. Ocena jednego wiersza nie wpływu na ocenę innych.

3.5 Fotoreportaż

Fotografie należy nadsyłać w formacie jpg, o minimalnym wymiarze krótszego boku 1600px, w rozdzielczości około 300 dpi. Zdjęcia mogą być kadrowane. Dopuszczalna jest również cyfrowa korekta jasności i kontrastu. Nie dozwolony jest wyłącznie fotomontaż. Fotoreportaż powinien zostać dostarczony na nośniku w postaci płyty CD lub DVD. Musi liczyć od 4 do 10 zdjęć.

4. Kryteria oceny:

1. Autorski pomysł (oryginalność): (0-20 pkt.),

2. Forma artystyczna: (0-15 pkt.),

3. Wartość merytoryczna: (0-10 pkt.),

4. Zastosowanie się do wymagań: (0-5 pkt.),

 

V. Jury:

  1. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  2. Przewodniczącym jury jest dr Borys Semenowicz.

 

VI. Terminy:

a) Termin nadsyłania prac: prace można nadsyłać do końca kwietnia 2014.

b) Ostateczny termin wpłynięcia pracy: decyduje data stempla pocztowego (prace nadesłane po terminie nie będą uwzględniane w konkursie).

c) Każda praca musi zawierać metryczkę (Nazwisko i Imię uczestnika, adres domowy ucznia oraz adres szkoły, telefony kontaktowe i nazwisko i imię opiekuna, nauczyciela) i pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Od uczestników spoza kraju wymagamy podania adresu polskiej szkoły lub jakiejkolwiek polskiej instytucji lub parafii na który możemy wysłać nagrody.

d) Laureaci powiadomieni zostaną drogą e-mailową, telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem macierzystej szkoły.

e) rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom: druga połowa 2014r.


VII. Nagrody:

Na uczestników czekają cenne nagrody. Fundatorem części z nich są Arcana, wydawnictwo M oraz Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne.


VIII. Patroni:

1. Patronat Honorowy: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski;

 2. Ambasador instytucjonalny: Wydawnictwo Arcana;

3. Ambasadorowie konkursu: Ewa Siemaszko, prof. Lucyna Kulińska, Zbigniew Kozak, dr Artur Górski; Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne; Wilnoteka.pl

4. Patroni: Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Dziennik Kijowski, kwartalnik Myśl.pl, Przegląd Oświatowy NSZZ Solidarność, portal Wizyt.net, tygodnik katolicki Niedziela, Wydawnictwo M, Wilnoteka.pl.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik:

a)         wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników

b)         oświadcza, iż jest twórcą nadesłanej pracy (prac)

b)         wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

c)         przekazuje prawa majątkowe do swojej pracy

d)        wyraża ponadto zgodę na wykorzystanie swojej pracy przez organizatora oraz sponsorów konkursu (organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek i modyfikacji w nagrodzonych pracach).

3.  Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z  przyjęciem w całości niniejszego Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

a)     za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników,

b)     za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane utratą przez organizatora mandatu poselskiego, działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie,

c)      za ewentualne wady nagród rzeczowych, w szczególności spowodowane nieprawidłowościami wynikłymi z winy Poczty Polskiej lub kuriera,

d)     za problemy z brakiem możliwości odczytu nośnika z pracą konkursową, za wszelkie uszkodzenia nośnika lub pracy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Kwestie dotyczące interpretacji regulaminy rozstrzygają Organizatorzy i są one ostateczne. Organizator zastrzega sobie nadto prawo do skończenia bądź przerwania konkursu przed upływem czasu jego zakończenia nie wręczając żadnych nagród ani  wyróżnień. Organizator jest zwolniony z obowiązku udziału w jakiejkolwiek publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi oraz  wynikami Konkursu.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Przeczytano 112 razy