Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

II edycja konkursu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Sarmatia” im. Karola Levittoux.

Mam przyjemność poinformować, iż wciąż można zgłaszać się do II edycji konkursu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Sarmatia” im. Karola Levittoux. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu Kresy, którego celem jest popularyzacja tematyki kresowej w Polsce oraz poszerzenie dostępu do naszej kultury rodakom ze wschodu.
Jest on skierowany przede wszystkim do najzdolniejszych uczniów, których zainteresowania koncentrują się wokół historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, potomków Kresowiaków, którzy chcą odkryć swoją bogatą przeszłość, a także uczniów uzdolnionych artystycznie oraz literacko.
Mam nadzieję, że konkurs przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania tematyką kresową i szerzej: historyczną oraz ubogaci Państwa uczniów pod względem humanistycznym, a szkole przysporzy dodatkowego prestiżu.
Dla laureatów konkursu czekają cenne i liczne nagrody ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz krakowskie Wydawnictwo Arcana.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy sukcesów we wszystkich kategoriach.
Pragnę ponadto jeszcze nadmienić, że do listu dołączam tablice edukacyjne dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie. Żywię nadzieję, iż okażą się cenną pomocą naukową.
Patronami konkursu są: wydawnictwo Arcana, Związek Szlachty Polskiej, tygodnik katolicki Niedziela, IPN, Federacja Oraganizacji Kresowych. Patronat honorowy objął ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Regulamin

II edycji konkursu „Sarmatia” im. Karola Levittoux

Tematyka:
Wołyń

I. Cele konkursu:

Popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa, historii i kultury Rzeczpospolitej Szlacheckiej, oraz rozbudzenie zainteresowania tematyką Kresów Rzeczpospolitej.

II Organizator konkursu:
Biuro Posła Andrzeja Jaworskiego. ul. Kościuszki 12 81-704 Sopot tel. 58 340 04 35 biuro.jaworski@gmail.com; Poseł Maks Kraczkowski, Poseł Zbigniew Kozak, koordynator „Projektu Kresy” Marek Zambrzycki (zambrzycki.marek@gmail.com).
Prace należy nadsyłać na adres: biura posła Andrzeja Jaworskiego (jak wyżej).

III. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

IV. Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach:

1. filmik,
2. praca artystyczna: rysunek, akwarela lub grafika,
3. esej,

V. Przedmiot konkursu i kryteria oceny :
1. Film
a) Przedmiot konkursu: Wołyń –Genocidium atrox (ludobójstwo straszne).
b) Organizatorzy dają dużą swobodę w podejściu do tematu. Film powinien zostać nagrany oraz dostarczony na płycie CD lub DVD. Powinien trwać od 5 do maksymalnie 15 minut.
c) Wymagania minimalne w zakresie treści:
Organizatorzy dają dużą swobodę w podejściu do tematu. Album powinien jednak spełniać pewne minimalne wymogi, musi zawierać :
• Podstawowym środkiem wyrazu w albumie jest obraz (zdjęcie, grafika, rysunek, rycina, mapa, wykres), tekst ma charakter pomocniczy względem obrazu. Wskazane jest posłużenie się dźwiękiem.
• Cytaty muszą być opatrzone przypisem (autor, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, numer strony). Należy umieścić je na końcu. Wykorzystując reprodukcje (obrazów, map, zdjęć, etc.) należy podać autora (o ile jest wiadomy) oraz źródło z którego korzystano (!). Zamieszczanie reprodukcji bez wskazania źródła skutkować będzie obniżeniem oceny pracy.
d) Kryteria oceny:
1. Forma graficzno-artystyczna, estetyka (0- 20 pkt.),
2. Autorski pomysł : oryginalność (0- 20pkt.),
3. Wartość merytoryczna (0- 10pkt.),
4. Zastosowanie się do wymagań ( 0- 10 pkt.),
5. Bogactwo środków wyrazu (0-20 pkt.)
6. Wykorzystanie materiałów z prywatnych archiwów/dotarcie do członków rodzin osób zamordowanych (0-20 pkt.)

2. Praca artystyczna: rysunek, akwarela lub grafika.
a) Przedmiot konkursu: „Wołyń” lub „Wołyń –Genocidium atrox”
b) Od pracy „Wołyń –Genocidium atrox” nie oczekuje się żeby była „historyczną fotografią”, ale zamkniętą „całością dziejową”, ze swobodnie dobranymi rekwizytami, osobami, detalami, tak, aby dzieło tworzyło specyficzny, niepowtarzalny, i jeżeli jest taka potrzeba artystycznego wyrazu –ahistoryczny, dyskurs historyczny. Powyższe wymagania nie dotyczą prac, których przedmiotem jest „Wołyń”. W tym przypadku wymagamy jedynie, aby treść dotyczyła osób bądź krajobrazów związanych z tymże regionem.
c) Kryteria oceny:

1. Forma graficzno-artystyczna, estetyka (0- 20 pkt.),
2. Autorski pomysł : oryginalność (0- 20pkt.),
3. Wartość merytoryczna (0- 30pkt.),
4. Zastosowanie się do wymagań (0- 10 pkt.),
5. Bogactwo środków wyrazu (0-20 pkt.)

3. esej
a) wymagania techniczne: tekst musi liczyć od 3 do 5 stron, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1, 5; format doc., program Word.
b) przedmiot eseju: Wołyń – Genocidium atrox.
C) Kryteria oceny:
1. Autorski pomysł: oryginalność (0- 30pkt.),
2. Wartość merytoryczna (0- 10pkt.),
3. Zastosowanie się do wymagań (0- 10 pkt.),
4. Bogactwo środków wyrazu i forma pracy (0-20 pkt.)
5. bogactwo bibliografii (0-10 pkt.)
6. Wykorzystanie materiałów z prywatnych archiwów/dotarcie do członków rodzin osób zamordowanych (0-20 pkt.)

VI. Jury:
1. Decyzje jury są ostateczne, nie podlegają odwołaniu.
VII. Terminy:
a) Termin nadsyłania prac: prace można nadsyłać do końca kwietnia 2012.
b) Ostateczny termin wpłynięcia pracy: decyduje data stempla pocztowego (prace nadesłane po terminie nie będą uwzględniane w konkursie).
c) Każda praca musi zawierać metryczkę (Nazwisko i Imię uczestnika, adres szkoły i domowy, telefony kontaktowe i nazwisko i imię opiekuna, nauczyciela) i pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz kartę zgłoszeniową.
d) Laureaci powiadomieni zostaną drogą e-mailową, telefonicznie bądź za pośrednictwem macierzystej szkoły.
e) rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom: maj/czerwiec 2012r.

VIII. Nagrody:
Na uczestników czekają cenne nagrody.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników
b) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
c) zrzeka się praw do swojej pracy. Uczestnik wyraża ponadto zgodę na wykorzystanie swojej pracy przez organizatora oraz sponsorów konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek i modyfikacji w nagrodzonych pracach.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem w całości niniejszego Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
a) za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników,
b) za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane nie objęciem przez organizatora mandatu poselskiego, działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie.
c) za ewentualne wady nagród rzeczowych
d) za problemy z brakiem możliwości odczytu nośnika, za wszelkie uszkodzenia nośnika lub pracy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Kwestie dotyczące interpretacji regulaminy rozstrzygają Organizatorzy i są one ostateczne. Organizator zastrzega sobie nadto prawo do skończenia bądź przerwania konkursu przed upływem czasu jego zakończenia nie wręczając żadnych nagród ani wyróżnień. Organizator jest zwolniony z obowiązku udziału w jakiejkolwiek publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi oraz wynikami Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
8. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej http://zbigniewkozak.pl/

Koordynator Projektu Kresy Marek Zambrzycki

Przeczytano 135 razy